Bestuur en organisatie

Directeur-bestuurder

De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van het college van bestuur dat vanuit het bestuurskantoor zijn werk verricht. Het college van bestuur wordt gevormd door:

About us
_se88789_thema_3_situatie_3.jpg

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht vanuit betrokkenheid en geeft daarbij ruimte aan het College van Bestuur om zijn functie uit te oefenen. De onderlinge samenwerking – zowel binnen de Raad als tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur – kenmerkt zich door een proactieve instelling, waarin wordt gewerkt aan het realiseren van de missie en visie en het strategisch koersplan van De Akker. De Raad van Toezicht streeft een ontwikkeling na van geformaliseerd naar waardengedreven toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Adriëtta Bos

  • Alinda Luijk

  • Janneke Steller

  • Dirk Verweij

  • Wichert Stoffer - voorzitter

  • Mark van de Streek - op voordracht GMR

De Raad van Toezicht is te bereiken via rvt@deakker.nu.

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is het bovenschoolse medezeggenschapsorgaan van De Akker.

De GMR bestaat uit 12 leden waarvan 6 ouders en 6 personeelsleden. Iedere school is door een ouder en een personeelslid in de GMR vertegenwoordigd. De GMR heeft instemmings- en/of adviesbevoegdheid ten aanzien van voorgenomen besluiten door het bestuur van de stichting. In het GMR-reglement is vastgelegd waarover advies of instemming wordt gevraagd.

Het voorzitterschap en secretariaat van de GMR berust op dit moment bij de Regenboogschool.

De GMR is te bereiken via gmr@deakker.nu

_se88682_algemeen.jpg

Medewerkers bestuurskantoor

Naast de Voorzitter College van Bestuur bestaat het bestuurskantoor uit een Beleids- en bestuurs-ondersteuner, een Administratief medewerkster en een Bovenschools ICT-coördinator. Deze medewerkers ondersteunen de scholen op de diverse vakgebieden.

Sandra van den Bosch
Sandra van den BoschBeleids- en bestuursondersteunersecretariaat@deakker.nu
Manouk Wessels
Manouk WesselsAdministratief medewerkerinfo@deakker.nu
Gerko Fraanje
Gerko FraanjeBovenschools ICT-coördinatorict@deakker.nu

Functionaris gegevensbescherming

Aan Stichting De Akker is een Functionaris gegevensbescherming verbonden. Deze functionaris houdt onafhankelijk toezicht en adviseert de organisatie over de juiste en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Klachtenregeling

Leerlingen, ouders, personeel en iedereen die bij onze scholen betrokken is, moeten zich veilig kunnen voelen. Iedere school doet er veel aan om hiervoor te zorgen. Zo wordt er een prettige sfeer gecreëerd en streven wij naar een veilig klimaat op school en in de klas. Toch gaat er wel eens iets verkeerd of ontstaan er misverstanden. Als u een klacht heeft, is het van belang dat deze professioneel wordt behandeld. Stichting De Akker heeft daarom een klachtenregeling. De regeling is bestemd voor alle betrokkenen bij onze stichting. Dat zijn ouders/verzorgers van leerlingen, vrijwilligers, (ex)-leerlingen, personeel, directie en het schoolbestuur

De wet op het Primair Onderwijs stelt het hebben van een klachtenregeling verplicht. De klachtenregeling van De Akker is in 2022 herzien.

20220601_095315_shotbysylla_thema-5_3231.jpg

Afspraak maken?

We maken graag kennis met u. Neem contact op voor een afspraak!